Placera

öppenvård med eget boende och utredning

Boendegaranti och egna lägenheter

För de klienter som placeras hos oss erbjuds egna lägenheter.
De delar inte boende och efter avslutad placering erbjuds klienten ett garanterat förstahandskontrakt.

Öppenvård

Vi driver traditionell öppenvård samt öppenvård i egen träningslägenhet. Vi arbetar utifrån MI, KBT och REPULSE.
Våra ungdomsbehandlare är även utbildade inom förändringsarbete mot missbruk, självskadebeteende och kriminell livsstil.

Utredning

Vi utreder barn och unga mellan 12-26 år för NPF diagnoser som ADHD/ADD och autism.

Profuturus

Vi stöttar personer som är på väg tillbaka in i samhället efter en insats inom socialtjänsten eller kriminalvården. Vi arbetar med handledning, coachning, stödinsatser, motivation och träning i vardagen. Vi har en flexibel organisation och anpassar insatsen till individens speciella behov.

Vår väg till eget boende

Utsluss och placering från:

Kriminalvård

Socialtjänst

Familjehem

BUP

HVB

SIS

Inskrivning

Utredningsboende

För barn/unga 12-26 år

NPF-diagnoser

Planering

Team:

Psykologer

Kurator

psykiatriker

Läkare

Sjuksköterska

Stödboende

Förstärkt öppenvård

Förberedelse inför eget boende

Team:

Ungdomsbehandlare

Boendepersonal

Psykologer

Egen lägenhet

Öppenvård

Tillsyn

Team:

Ungdomscoacher

Utskrivning

Bostadsgaranti

Förstahandskontrakt

Tillsyn vid behov

Fri från missbruk

Fri från kriminalitet

Självständig

Aktiv sysselsättning

Utsluss och placering från:

Kriminalvård

Socialtjänst

Familjehem

BUP

HVB

SIS

Inskrivning

Utredningsboende

För barn/unga 12-26 år

Planering

NPF-diagnoser

Team:

Psykologer

Kurator

psykiatriker

Läkare

Sjuksköterska

Stödboende

Förstärkt öppenvård

Förberedelse inför eget boende

Team:

Ungdomsbehandlare

Boendepersonal

Psykologer

Egen lägenhet

Öppenvård

Tillsyn

Team:

Ungdomscoacher

Utskrivning

Bostadsgaranti

Förstahandskontrakt

Tillsyn vid behov

Fri från missbruk

Fri från kriminalitet

Självständig

Aktiv sysselsättning

Vilka kommer till oss?

Till oss kommer personer med olika typer av problematik. Det kan vara familjeproblem, kriminalitet, missbruk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra typer av psykosociala problem.

Killar och tjejer mellan 12 och 26 år är välkomna.

Skicka ett meddelande

Tack så mycket! Vi har tagit emot ditt meddelande.
Någonting gick fel. Testa att fylla i formuläret igen, eller kontakta oss på ett annat sätt så länge. Tack.

Vi tar emot akutplaceringar,
kontakta oss på telefon

040 28 84 84

eller skicka epost till

placera@profuturus.se

Evidensbaserad praktik

Våra metoder och insatser utgår från en evidensbaserad praktik, en sammanvägning av vetenskaplig forskning, professionell expertis och den unges erfarenheter och individuella behov.

Team som KARTLÄGGer, BEDÖmer och UTREDer

Psykolog, läkare, kontaktperson, studie-och yrkesvägledare.

Våra medarbetare har kompetens och utbildning i BVS-metoden, Salutogenes, MI, KBT, ART, rePULSE, ADL, social färdighetsträning, lågaffektivt bemötande och case management.

Läs mer om BVS-metoden

Insatser och metoder

Vi utför screening av problemområden som ADAD, AUDIT, BECKS ungdomsskalor, psykologisk självskattning, WISC och WAIS.

Varje behandling är individuellt anpassat till den unges behov och önskemål.  Ungdomen som upplever sin insats relevant är mer engagerad i behandlingen och det ökar sannolikheten att insatsen blir till hjälp.

Utvärdering och avslut

Specialistteamet sammanfattar placeringstiden och ger klienten feedback och återkopplar med myndigheter.

Målsättningen är att varje ungdom ska

Nå självständighet
Bli fri från missbruk och kriminalitet
Erhålla sysselsättning i form av utbildning, praktik, arbete eller idrott
Erbjudas ett eget boende

Individanpassade lösningar

Vi fokuserar på individanpassade lösningar inom eftervårdsområdet. Utifrån en gemensamt framtagen plan får personen som är under utsluss en personlig kontaktperson. Kontaktpersonen hjälper till under eftervården med att ge stöd i att upprätthålla en fungerande utsluss, komma tillbaka in i samhället och få en fungerande vardag. I utslussarbetet tar vi hjälp av olika arbetsmetoder för att stödet ska bli så effektivt som möjligt.

Målfokuserat utslussarbete

Vi använder oss av tydliga mål i utslussarbetet. Individens delaktighet är A och O i att medverka i att formulera mål, strategier och uppnått resultat. Vi använder oss av ett arbetsinstrument som heter Nästa steg, som hjälper oss och individen i att formulera uppnåeliga mål och strategier, samt utvärderar resultatet av insatsen på ett enkelt och tydligt sätt.

Detta arbetssätt ökar betydligt känslan av sammanhang (KASAM) hos individen, genom att begripligheten ökar så känner individen även att den bättre kan påverka och hantera sin situation, (hanterbarheten) och då blir det mer meningsfullt och motiverar till att upprätthålla en god fungerande utsluss.

Vi arbetar med

Vård och behandling i eget boende
Motiverande samtal (MI)
ADL träning
BVS-metoden
Lösningsfokuserat arbetssätt
Stödjande insatser
Träning i vardagssituationer
Arbete, praktikplats, studier
Anhörigstöd
Återfallsprevention och drogtester

I vardagen

Utslussinsatserna kan se mycket olika ut från individ till individ. Varje uppdrag utgår från tydliga mål från uppdragsgivaren och den enskildes individuella förutsättningar. Vi arbetar alltid med tydliga ramar och förutsättningar så att individen ska känna sig trygg och få tillit till de kontaktpersoner som han eller hon har.

I början av en utsluss, eller eftervård är kontakten intensiv och ofta flera gånger om dagen. Efter hand är det meningen att den ska minska i takt med att individen klarar mer själv och känner sig mer stabil.

Varje vecka stämmer vi av med individen vad som har gått bra och inte blivit så bra, vi går igenom veckans mål och lägger upp en tydlig planering. Det är viktigt för oss att instansen är i balans så att individen lyckas med sin eftervård.

Vi tar ett samordningsansvar

I eftervårdsarbetet lägger vi stor vikt på en fungerande samverkan kring individen. Det innebär att vi tar ett samordningsansvar kring individen och samverkar till att insatserna fungerar.

Det är viktigt att individen kommer in i nya sammanhang så som arbete, praktik, studier, sysselsättning, gruppsammanhang som fritidsaktiviteter och övriga sociala gemenskaper efter intresse. Det kan vara så att personen hittar sin tillhörighet i religiösa eller politiska sammanhang eller i föreningar, klubbar och övriga sammanhang där individen finner positiv gemenskap.

Vi tycker att det är viktigt att individen får stöd i sitt sammanhang. Därför sker samverkan aktivt för att individen ska hitta nya tillhörigheter och kan bygga nya relationer som är stödjande i eftervården och efter insatsen.