BVS-metoden®

Information om utbildningen

Idag står vi inför en social utmaning i arbetet med barn och ungdomar. Vare sig du arbetar inom skola, socialtjänst, kriminalvård, LSS, boende eller någon annanstans där barn och unga vistas så är beteendesvårigheter på tapeten.

Det innebär ofta en ohållbar vardag för professionella som arbetar med dessa barn då kompetens och verktyg saknas för att hantera akuta situationer med även för att arbeta långsiktigt. De som drabbas värst är barnen själva som inte får hjälpen att komma vidare i sin utveckling. Arbetsmiljön i många verksamheter runt om i landet är ohållbar och det är inte ovanligt att detta bidrar till hög personalomsättning eller i värsta fall utbrändhet.

BVS-metoden® är ett manualbaserat behandlingsverktyg som arbetar åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter för att hjälpa professionella i sin yrkesroll men även barn och unga att utveckla kognitiva och sociala färdigheter som krävs för att klara av  en viss miljö. Metoden bidrar till färre incidenter, högre måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö för alla involverade. Barn och ungdomar får även verktyg och träning i att förstå sina beteenden och kunna kontrollera dessa genom en kontinuerlig träning.  BVS-metoden® har sin utgångspunkt i dels familjesystemteori, sociala inlärningsteorier, kognitiv beteendeterapi, spädbarnspsykologi och relationsforskning, dels annan utvecklings- och neuropsykologi. Den vilar också på erfarenhetsbaserad lärteori.

Syftet med utbildningen:

  • Kunna förstå, bemöta och förhålla sig till beteendesvårigheter.
  • Få tillgång  till  konkreta manualbaserade verktyg som underlättar arbetet med beteendesvårigheter som barn uppvisar samt träna kognitiva och sociala färdigheter.
  • Arbeta med färdigheter kring ditt sociala ledarskap.
  • Skapa samsyn och förhållningssätt mellan dig och kollegorna.
  • Skapa en gemensam identitet kollegor sinsemellan utifrån erfarenhetsbaserat lärande.